Spielbetrieb

Aziz Agirman
Natel: +41 79 665 81 88

Finanzen

Jan Burkhardt
Natel: +41 79 755 18 14

Festwirtschaft

Mandy Janetz
Natel: +41 78 896 38 93

Sponsoring

Mogtaba Wafa
Natel: +41 78 847 85 42

Infrastruktur

Paul Kehl
Natel: +41 79 321 58 20

Medien

Daniel Luginbühl
Natel: +41 79 374 71 57